Vào cuối tuần, các dịch vụ hỗ trợ khách hàng liên quan đến đơn hàng ủy thác và các vấn đề thanh toán & pháp lý sẽ bị chậm lại.

Gửi một phiếu yêu cầu Gửi vấn đề mới tới CosplayFU

Xem các phiếu yêu cầu hiện có Xem các phiếu yêu cầu mà bạn đã gửi trong quá khứ