Miễn trừ trách nhiệm

Trang và tất cả các thông tin trên trang này được cung cấp theo đúng thực trạng mà không có bất cứ đảm bảo dưới bất cứ hình thức nào.
Ở mức độ cao nhất cho phép bởi pháp luật, cosplayfu tuyên bố miễn trừ mọi trách nhiệm về bảo hành, trong đó bao gồm bảo hành về khả năng tiêu thụ, về không xâm phạm quyền lợi của các bên thứ ba, và bảo hành về tính phù hợp đối với một mục đích cụ thể.
Cosplay for you không đưa ra bất cứ sự bảo đảm nào về tính chính xác, độ đáng tin cậy, khả năng tiếp cận, tính hoàn chỉnh, hoặc hợp thời của bất cứ thông tin nào được cung cấp.

Cosplay for you © 2017. Bảo Lưu Mọi Quyền.